CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU (2)

Các biểu mẫu liên quan đến CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU SINH VIÊN tham khảo các mẫu văn bản sau đây :

ĐẠI HỌC:

1. Quy định và hướng dẫn về việc thực hiện chuyên đề nghiên cứu: tải tại đây

2. Biểu mẫu chuyên đề nghiên cứu: tải tại đây

- CAO ĐẲNG

1. Quy định và hướng dẫn về việc thực hiện chuyên đề nghiên cứu : tải tại đây

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC SINH VIÊN

Xem tiếp...