Văn bản Kế toán

Các văn bản liên quan đến trích lập dự phòng trong doanh nghiệp : tham khảo tại đây

Chuẩn mực Kế toán quốc tế : tham khảo tại đây

Dự thảo Thông tư hướng dẫn sửa đổi Báo cáo tài chính hợp nhất: tham khảo tại đây

Hoá đơn chứng từ: tham khảo tại đây

Dự thảo thay thế Quyết định 15 và Thông tư 244: tham khảo tại đây