Văn bản Kiểm toán

* Chương trình Kiểm toán mẫu - VCAPA : sinh viên có thể tải về tại đây

* Sổ tay kiểm toán nội bộ : sinh viên có thể tải về tại đây

* Các thông tư liên quan đến xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái :

+ Thông tư 77-1998-TT-BTC : xem tại đây

+ Thông tư 201-2009-TT-BTC : xem tại đây

+ Thông tư 179-2012-TT-BTC : xem tại đây

* Một số bài viết về vấn đề xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp :

+ Bài viết 1 : Bàn về hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái và xử lý chênh lệch tỷ giá thực thế và quy định : xem tại đây

+ Bài viết 2 : Bàn về phạm vi điều chỉnh của thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 về xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp : xem tại đây

+ Bài viết 3 : Lời kết của Ban tư vấn VCAPA về chênh lệch tỷ giá và hạch toán chênh lệch tỷ giá : xem tại đây