Bài viết

Văn bản Kế toán

Các văn bản liên quan đến trích lập dự phòng trong doanh nghiệp : tham khảo tại đây

Chuẩn mực Kế toán quốc tế : tham khảo tại đây

Dự thảo Thông tư hướng dẫn sửa đổi Báo cáo tài chính hợp nhất: tham khảo tại đây

Hoá đơn chứng từ: tham khảo tại đây

Dự thảo thay thế Quyết định 15 và Thông tư 244: tham khảo tại đây

Văn bản Kiểm toán

* Chương trình Kiểm toán mẫu - VCAPA : sinh viên có thể tải về tại đây

* Sổ tay kiểm toán nội bộ : sinh viên có thể tải về tại đây

* Các thông tư liên quan đến xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái :

+ Thông tư 77-1998-TT-BTC : xem tại đây

+ Thông tư 201-2009-TT-BTC : xem tại đây

+ Thông tư 179-2012-TT-BTC : xem tại đây

* Một số bài viết về vấn đề xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp :

+ Bài viết 1 : Bàn về hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái và xử lý chênh lệch tỷ giá thực thế và quy định : xem tại đây

+ Bài viết 2 : Bàn về phạm vi điều chỉnh của thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 về xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp : xem tại đây

+ Bài viết 3 : Lời kết của Ban tư vấn VCAPA về chênh lệch tỷ giá và hạch toán chênh lệch tỷ giá : xem tại đây

 


 

Văn bản Thuế

Liên quan đến thuế GTGT:

Ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 219/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng. Xem chi tiết

 

Ngày 25/08/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Xem chi tiết

 

- Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi,  bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuếXem chi tiếtXem chi tiết

 

- Ngày 27/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định  số 12/2015/NĐ-CP ngày 12  tháng 2 năm 2015 của Chính phủ. Xem chi tiết

 

Liên quan đến thuế TNDN:

- Ngày 18/06/2014, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy đinh và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Xem chi tiết 

 

Ngày 25/08/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Xem chi tiết

 

- Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi,  bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Xem chi tiếtXem chi tiết

 

- Ngày 22/06/2015, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập Doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP. Xem chi tiết

 

Liên quan đến thuế TNCN:

- Ngày 15/8/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Xem chi tiết

 

Ngày 25/08/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Xem chi tiết

 

- Ngày 15/06/2015, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có hoạt động kinh doanh. Xem chi tiết

 

Liên quan đến thuế TTĐB:

- Ngày 24/12/2015, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 195/2015/TT- BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Xem chi tiết

 

Liên quan đến thuế nhà thầu:

 

- Ngày 06/08/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Xem chi tiết

 

Liên quan đến Quản lý thuế:

 

- Ngày 06/11/2013, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. Xem chi tiếtXem chi tiết

 

Ngày 25/08/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Xem chi tiết

 

- Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi,  bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuếXem chi tiếtXem chi tiết

 

- Ngày 27/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định  số 12/2015/NĐ-CP ngày 12  tháng 2 năm 2015 của Chính phủXem chi tiết

 

Bài đọc hay - Tham khảo

- Bài đọc tháng 03/2016: Khi mang hoá đơn, chứng từ đi đường, nhân viên kế toán có thể bị cướp giật túi xách, dẫn tới mất hoá đơn đã xử dụng. Trường hợp này được xử lý thế nào, xin chia sẻ với các bạn qua bài viết Xử lý hoá đơn mất do bị cướp giật. Xem chi tiết

 

Văn bản khác

Nội dung đang cập nhật!...

Xem tiếp...