Thông báo Kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ đợt 2 Năm 2017 - Hệ chính quy

Căn cứ kế hoạch năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo kế hoạch cảnh báo kết quả học tập  và xử lý học vụ đối với sinh viên có kết quả học tập HKII/2016-2017 rơi vào diện được quy định trong Điều 12 của Quy chế học vụ ban hành kèm Quyết định số 962/2013/QĐ-TĐT ngày 15/08/2013.

Kế hoạch chi tiết sinh viên và gia đình xem chi tiết tại đây

Danh sách xét cảnh báo học vụ, xử lý học vụ hệ chính quy HK2/2016-2017 xem chi tiết tại đây

SV nằm trong diện cảnh báo học vụ, xử lý học vụ phải liên hệ với khoa để làm đơn phản hồi (đơn khiếu nại, đơn cứu xét, đơn xin chuyển bậc, hệ....) từ ngày 25/08/2017 - 06/09/2017.

Thông tin liên hệ: phòng B007 - ĐH TĐT

SĐT: 02837 755 034

Nếu sau thời hạn trên, Khoa vẫn chưa nhận được phản hồi từ SV và gia đình. Khoa sẽ đề xuất xử lý theo quy định