Kế hoạch thực hiện và hướng dẫn thực hiện chuyên đề nghiên cứu học kỳ 2 năm học 2016 - 2017- kèm danh sách giảng viên hướng dẫn

Khoa Kế toán thân gửi đến các bạn sinh viên:

I. Danh sách phân công hướng dẫn

Hệ Đại học và cao đẳng gồm liên thông và chính quy (2 sheet CQ và LT trong file đính kèm)

Danh sách phân công GV HD CĐNC HK2 Năm học 2016- 2017 đối với bậc đại học và cao đẳng. Vui lòng xem tại đây

II. Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện 

1. Kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện CĐNC của bậc đại học theo định hướng thực tế tại Doanh nghiệp. Vui lòng xem tại đây

2. Kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện CĐNC của bậc đại học theo hướng tiếp cận văn bản. Vui lòng xem tại đây

Kế hoạch thực hiện và hướng dẫn thực hiện chuyên đề nghiên cứu học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 bậc đại học, kèm danh sách giảng viên hướng dẫn

Khoa Kế toán thân gửi đến các bạn sinh viên:

Danh sách phân công hướng dẫn

I. Hệ Đại học

1. Danh sách phân công GV HD CĐNC HK1 Năm học 2016- 2017 đối với bậc đại học chính quy . Vui lòng xem tại đây

2. Danh sách phân công GV HD CĐNC HK1 Năm học 2016- 2017 đối với bậc đại học liên thông . Vui lòng xem tại đây

II. Hệ cao đẳng

3. Danh sách phân công GV HD CĐNC HK1 Năm học 2016- 2017 đối với bậc cao đẳng chính quy. Vui lòng xem tại đây

Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện 

I. Hệ Đại học

1. Kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện CĐNC của bậc đại học theo định hướng thực tế tại Doanh nghiệp. Vui lòng xem tại đây

2. Kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện CĐNC của bậc đại học theo hướng tiếp cận văn bản. Vui lòng xem tại đây

II. Hệ cao đẳng

1. Kế hoạch thực hiện, sẽ được công bố sau khi gặp buổi sinh hoạt quy chế đầu tiên. Quy định và hướng dẫn vui lòng xem tại đây

Lưu ý: hệ Cao đẳng bắt buộc SV phải tham gia phổ biến triển khai, hướng dẫn thực hiện CĐNC vào thứ 5 ngày 15/09/2016 lúc 17h30 tại phòng sẽ được thông báo qua email. Có điểm danh Sv tham gia.

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 BẬC ĐẠI HỌC, KÈM DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Khoa Kế toán thân gửi đến các bạn sinh viên:

1. Danh sách phân công GV HD CĐNC HK2 Năm học 2015- 2016 đối với bậc đại học chính quy (file excel gồm 3 sheet ). Vui lòng xem CDNC_hk_2_1516_chinh_quy_DH_da_cap_nhat.xls

2. Danh sách phân công GV HD CĐNC HK2 Năm học 2015- 2016 đối với bậc đại học liên thông . Vui lòng xem CDNC_hk_2_1516_lien_thong.xls

3. Danh sách phân công GV HD CĐNC HK2 Năm học 2015- 2016 đối với bậc cao đẳng chính quy. Vui lòng xem CDNC_hk_2_1516_chinh_quy_CD_da_cap_nhat.xls

4. Kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện CĐNC của bậc đại học theo định hướng thực tế tại Doanh nghiệp. Vui lòng xemHUONG_DAN_THUC_HIEN_CDNC_THUC_TE_DN_-_CHUAN-8.9.15.doc


5. Kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện CĐNC của bậc đại học theo hướng tiếp cận văn bản. Vui lòng xem 1._HUONG_DAN_THUC_HIEN_CDNC_huong_tiep_can_van_ban.doc

6. Kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện CĐNC của bậc Cao đẳng theo hướng định hướng thực tế doanh nghiệp. Vui lòng xem NOI_DUNG_CHUYEN_DE_NC_CAO_DANG_14.9.15.docx

Lưu ý: hệ Cao đẳng bắt buộc SV phải tham gia phổ biến triển khai, hướng dẫn thực hiện CĐNC vào thứ 4 ngày 27/01/2016 lúc 17h30 tại B113. Có điểm danh Sv tham gia.

 

GIA HẠN THỜI GIAN THU BÀI CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU HK 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

Chào các bạn,

Dựa trên tình hình thực tế thực hiện CĐ Nghiên cứu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016. Nay Khoa gia hạn thời gian thu báo cáo đến thứ 4 ngày 02/12/2015 (Lịch cũ 24/11/2015).

Các bạn nộp báo cáo về lớp trưởng và ký tên vào danh sách nộp bài và lớp trưởng nộp tại B113 cho Cô Tuyến (SĐT: 0935.911.422).

Lớp trưởng thu báo cáo và sắp xếp phân loại theo GVHD trước khi nộp.

Thân mến!

TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CƯU HỆ CAO ĐẲNG HK1 – 2015-2016

 

phat qua 1Nối tiếp những thành công của Chuyên đề nghiên cứu cao đẳng học kỳ trước, học kỳ này lúc 7h30 tại Phòng B602, Khoa kế toán tổ chức buổi tổng kết, rút kinh nghiệm và lắng nghe ý kiến của các bạn sinh viên về việc thực hiện CĐNC hệ cao đẳng Hk 1 năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...