THÔNG BÁO V/V THU HỌC PHÍ HỌC KỲ DỰ THÍNH 2, NH 2014-2015- CÁC HỆ

Nội dung chi tiết thông báo -> Xem tại đây

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ KHHT VÀ ĐKMH TRONG HỌC KỲ 1/2015-2016- HỆ CQ

Nội dung chi tiết -> xem tại đây

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRONG HỌC KỲ HÈ 2014-2015- HỆ CQ

Nội dung chi tiết -> xem tại đây

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ KHHT & ĐĂNG KÝ MÔN HỌC -HỌC KỲ DỰ THÍNH 2, NH 14-15 - CÁC HỆ

Căn cứ theo Kế hoạch năm học 2014 – 2015;
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký học trả nợ, học vượt một số môn, học thêm chuyên ngành 2. Nay phòng Đào tạo thông báo thời gian đăng ký kế hoạch học tập và đăng ký môn học trong HK dự thính 2/2014-2015 các hệ

Nội dung chi tiết -> xem tại đây