THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HỌC KỲ 3 ĐỢT 2 HỆ LIÊN THÔNG, VLVH, VB2

Xem thông báo chi tiết tại đây

THÔNG BÁO ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2013 - 2014 HỆ LT, VLVH, VB2

Xem chi tiết thông báo và dữ liệu học phí của từng sinh viên tại đây.

THÔNG BÁO ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HỌC KỲ HÈ/2013 - 2014 HỆ CHÍNH QUY

Xem thông báo chi tiết tại đây.

THÔNG BÁO NHÓM MÔN HỌC HỦY TRONG HỌC KỲ HÈ/2013 - 2014

Xem danh sách môn học bị hủy tại đây.

THÔNG BÁO ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HỌC KỲ 2/2013 - 2014 HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT 4

Xem thông báo chi tiết tại đây.