THÔNG BÁO ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HK2/2013 - 2014 HỆ LT, VB2, VHLVH

Xem thông báo tại đây.

Dữ liệu học phí xem tại đây.

THÔNG BÁO V/V ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HK2/2013-2014 CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Xem thông báo chi tiết tại đây

Xem dữ liệu học phí  tại đây

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 1/2013 - 2014 ĐỢT BỔ SUNG HỆ LIÊN THÔNG, VB2, VLVH

Đối tượng : Sinh viên bậc Đại học hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 nhập học năm 2012 - 2013 trở về trước

Xem chi tiết thông báo tại đây.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ DỰ THÍNH 1/2013 - 2014 ĐỢT BỔ SUNG

ĐỐi tượng sinh viên :
- Sinh viên bậc Đại học khóa 16 và Cao đẳng khóa 8 trở về trước
- Sinh viên bậc Đại học hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 nhập học năm 2012 - 2013 trở về trước.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 BỔ SUNG ĐỢT 3

Xem chi tiết tại đây