Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ hè dành cho sinh viên năm 1 (khóa 20)

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây. 

Nếu có thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ B007 - cô Hoanh để được hỗ trợ. 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BI XỬ LÝ CẤM THI CUỐI KỲ 1, NH 15-16 DO NỢ HỌC PHÍ

 

Danh sách sinh viên bị cấm thi do nợ học phí -> xem tại đây

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BI XỬ LÝ CẤM THI GIỮA KỲ 1, NH 15-16 DO NỢ HỌC PHÍ

Danh sách sinh viên bị cấm thi -> xem tại đây