Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ hè dành cho sinh viên năm 1 (khóa 20)