Thông báo về việc đăng ký kế hoạch học tập và đăng ký môn học trong học kỳ dự thính 2/2017-2018 dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2016 trở về trước và sinh viên hệ liên thông, vừa học vừa làm