KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4-2016 - HỆ LIÊN THÔNG. VLVH & VB2

Nội dung chi tiết -> Xem tại đây

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4-2016 - HỆ CHÍNH QUY

 

Nội dung chi tiết kế hoạch -> Xem tại đây

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 09/2015 - HỆ CHÍNH QUY

Nội dung chi tiết kế hoạch - > Xem tại đây

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4/2015 - HỆ LIÊN THÔNG -VLVH-VB2

Nội dung chi tiết kế hoạch -> xem tại đây