Cán bộ quản lý

LÃNH ĐẠO KHOA

 

TÊN CÁN BỘ

CHỨC DANH

THÔNG TIN LIÊN LẠC

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Trưởng khoa Kế toán
Trưởng bộ môn Kế toán 2

  lethimyhanh@tdt.edu.vn

Chiều thứ 4 và chiều thứ 6

TS. Tăng Trí Hùng

Trưởng bộ môn Kiểm toán

tangtrihung@tdt.edu.vn

Chiều thứ 2 và chiều thứ 3

Th.S Phan Hoài Vũ

Trưởng bộ môn Kế toán 1

phanhoaivu@tdt.edu.vn

Chiều thứ 5 và Chiều thứ 6

 * Lưu ý: sinh viên liên hệ gặp lãnh đạo khoa, vui lòng đăng ký trước tại phòng B007 (gặp Cô Hoanh).