Slide môn Kế toán tài chính A2 - Chương Nợ phải trả

Tài liệu tham khảo (chương 1 và chương 2) tải tại đây. 

Sinh viên tải file slides bài giảng về tại đây.